Povinné zmluvné poistenie AXA poisťovňa


Povinné zmluvné poistenie AXA

Poisťovňa AXA poisťuje všetky osobné a ľahké úžitkové vozidlá s hmotnosťou najviac 3,5 tony s maximálnym počtom 9 sedadiel. Auto musí mať pridelenú registračnú značku v SR. AXA ponúka aj produkt poistenia prívesných vozíkov (aj obytných prívesov) ku osobným automobilom, ktorých maximálna hmotnosť je 750 kg.

Pri určovaní cien prihliada AXA poisťovňa hlavne na výkon vozidla (konské sily resp. kW), vek (mladší vodiči sú znevýhodnení) a trvalé bydlisko vlastníka vozidla. Poistné je možné platiť v ročných, polročných alebo štvrťročných intervaloch, pričom poisťovňa AXA zvýhodňuje ročné platby zľavou 10% a navyše minimálna suma pre častejšie ako ročné platenie je 20 €.

Produkty a sadzby

Produkt STANDARD
Limity krytia

 • 5 mil. € škody na zdraví a pri usmrtení, bez ohľadu na počet zranených a usmrtených
 • 2,5 mil. € škody na majetku, bez ohľadu na počet zranených a usmrtených osôb

Sadzby

Štruktúra Zliav:
Zo základnej sadzby poistného sa uplatňujú nasledovné zľavy:

 • Ak máte viac ako 35 rokov, môžete si uplatniť zľavu 40%
 • V prípade, že máte záujem platiť poistenie ročne, môžete si odrátať dodatočných 10%.

Vypočítať cenu PZP AXA, kliknite sem

» cena PZP

Asistenčné služby

V rámci PZP AXA máte k dizpozícii 24 hodín denne asistenčné služby rôzneho charakteru na území SR, ale aj v zahraničí. V prípade nehody je možné nechať si odtiahnuť auto, prípadne nechať si ho opraviť na mieste, zapožičať náhradné vozidlo, či zabezpečenie náhradného ubytovania. Pomoci sa dočkáte aj v prípade zabuchnutia kľúčov, defekte alebo predčasného vyčerpania paliva. Využiť môžete aj právnu asistenciu, ktorú si môžete pripoistiť až do výšky 4 135,96 €. Výška krytia je samozrejme limitovaná do pevne stanovenej výšky, v niektorých prípadoch AXA zabezpečuje len privolanie vhodnej pomoci a náklady znáša klient, pre detaily pozrite sem: Asistenčné služby AXA .

Pripoistenia:

 • Úrazové pripoistenie
  Poistná suma na osobu:
  - 3 319,39 € za smrť následkom úrazu
  - 6 638,78 € za trvalé následky úrazu
 • Pripoistenie skiel Spoluúčasť je 20 % (min. suma spoluúčasti 33,19 €), max. limit krytia je 664 €.
 • Pripoistenie batožiny Nárok vzniká pri zničení živelnou pohromou alebo pri dopravnej nehode a krádežou batožiny z auta alebo strešného nosiča. Limit krytia je 996 €, pri krádeži zo strečného nosiča len 498 € s min. spoluúčasťou 166 €.
 • Pripoistenie asistencie V asistenčných službách je obsiahnutá aj právna asistencia, môžete si ju pripoistitť do výšky 4 136 €
 • Pripoistenie právnej asistencie KOMFORT je doplnkvé poistenie rozširujúce rozsah krytia právnej asistencie Auto. V pripoistení sú zahrnuté tieto právne situácie: právny spor týkajúci sa parkovacieho miesta či garáže vozidla, trestné alebo správne konanie, ktoré priamo súvisí s prevádzkou vozidla (tj. spáchadnie priestupku alebo trestného činu pri vedení motorového vozidla) a iné občiansko-právne vzťahy priamo súvisiace s motorovým vozidlom.

Ďalšie informácie o PZP AXA

 • Spoluúčasť?
  Žiadna
 • Kedy volať políciu?
  Ak bol pri dopravnej nehode niekto zranený alebo usmrtený, pri odhadovanej škode vyššej ako 3 319 € a pri poškodení pozemnej komunikácie.
 • Linka pre oznámenie poistnej udalosti, straty dokladov alebo nahlásenie zmeny údajov o vozidle

  Volať AXA linku +421 2 2929 2929.

 • Kde platí PZP?
  Na území Slovenskej republiky a členských štátov Európskej únie, s ktorými má Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nároku na škodu spôsobenú prevádzkou vozidla. V Zahraničí sa preukazujte Zelenou kartou, na Slovensku musíte mať pri sebe Bielu Kartu.
 • Doba platnosti PZP
  Uzatvára sa na dobu neurčitú, v prípade zmeny musíte vypovedať zmluvu o PZP. Podrobnejšie informácie ako na to, čítajte tu: Výpoveď PZP.

Kontakty Axa poisťovňa

Webová stránka: www.axa.sk

Sídlo:

AXA pojišťovna a.s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Kolárska 6
811 06 Bratislava