Povinné zmluvné poistenie Allianz Slovenská poisťovňa


PZP Allianz

PZP Allianz poisťuje škody na zdraví a náklady pri úmrtí, škody na majetku, pri odcudzení a krádeži, ušlý zisk a náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní poistných nárokov.

Limity krytia a produkty

Allianz poskytuje dve úrovne krytia

Základné:

 • 5 mil. € – škody na zdraví a pri usmrtení, bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
 • 1 mil. € –  pri vecných škodách a ušlom zisku, suma spolu na jednu poistnú udalosť

Navýšené:

 • 10 mil. € – škody na zdraví a pri usmrtení, bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
 • 5 mil. € –  pri vecných škodách a ušlom zisku, suma spolu na jednu poistnú udalosť

Produktové moduly: Basic, Standard, Optimal, Ostatné vozidlá

Modul Basic

 • vhodné pre príležitostných vodičov
 • základné limity krytia:
  5 mil. € – pri škodách na zdraví alebo usmrtení
  1 mil. € – pri vecných škodách a ušlom zisku
 • asistenčné služby: možnosť doplatenia služby Allianz Assistance za 3,29 €
 • platí sa spoluúčasť
  • Spoluúčasť je určená pevnou sumou, bez percentuálnej hodnoty a môže sa dojednať vo výške:
   - 66,39 EUR, keď ročné poistné sa zníži o zľavu 5%
   - 165,97 EUR, keď ročné poistné sa zníži o zľavu 11%
   - 232,36 EUR, keď ročné poistné sa zníži o zľavu 15%
  • Spoluúčasť je výhodná najmä pre klientov, ktorí sú dobrými vodičmi, prípadne jazdia málo.
  • V prípade poistnej udalosti je poistné plnenie uhrádzané poškodenému v plnej výške, bez odpočítania spoluúčasti. Úhrada spoluúčasti bude po výplate poistného plnenia poškodenému požadovaná od poistníka.

Modul Standard

 • určený pre bežných vodičov
 • základné limity krytia:
  5 mil. € – pri škodách na zdraví alebo usmrtení
  1 mil. € – pri vecných škodách a ušlom zisku
 • asistenčné služby: možnosť doplatenia služby Allianz Assistance za 3,29 €

Modul Optimal

 • vhodný pre vodičov využívajúcich svoje auto každodenne
 • základné limity krytia:
  10 mil. € – pri škodách na zdraví alebo usmrtení
  5 mil. € – pri vecných škodách a ušlom zisku
 • asistenčné služby: Allianz Assistance bezplatne
 • možnosť spoluúčasti

Modul Ostatné vozidlá

 • produkt pre všetky ostatné motorové vozidlá ako napr. motorky, prívesy, nákladné automobily, poskytuje flexibilnú možnosť zvolenia výšky poistného krytia
 • limity krytia:
  základný limit: 5 mil. €/1 mil. € : škody na zdraví/škody na majetku
  vyšší limit: 10 mil. €/5 mil. €: škody na zdraví/škody na majetku
 • žiadna spoluúčasť, žiadne asistenčné služby

Čo by ste mali ešte vedieť o PZP Allianz

 • Územná platnosť PZP: územie Slovenskej republiky a členské krajiny Kancelárie zelenej karty
 • doklady: pri uzavretí dostanete potvrdenie o uzavretom poistení (Biela karta) a Zelenú kartu, pri cestnej kontrole sa preukazujte Bielou kartou, v zahraničí Zelenou kartou
 • platnosť PZP: PZP platí na dobu neurčitú, poistným obdobím je jeden rok. Zmluvu môžete vypovedať, ako na to, čítajte tu: Výpoveď PZP zmluvy
 • frekvencia platenia poistného: je možná ročná, polročná alebo štvrťročná
 • Uzatvorenie PZP: poistenie je uzavreté dňom podpísania zmluvy (ak nie je v zmluve uvedený neskorší začiatok poistenia). PZP nadobúda platnosť a poistenie sa považuje za zaplatené dňom pripísania poistnej sumy na účet poisťovne, alebo v deň zadania príkazu na poukázanie poistného v prospech bankového účtu poisťovne, alebo v deň, kedy bol podaný poštový peňažný poukaz cez Slovenskú poštu, a.s. v prospech  účtu poisťovne.
 • Platenie poistného:
  online PZP – internetbanking alebo platobná karta, vklad na účet poisťovne
  PZP cez telefón – vklad na účet poisťovne, bankový prevod, cez Slovenskú poštu
  osobné dojednanie PZP -  v hotovosti, bankový prevod, cez Slovenskú poštu
 • Zľavy a bonusy
  • vernostná zľava  do 10%, zmluvná zľava do 5%
  • pri spoluúčasti možná dodatočná zľava do 15%
  • rodinný autobalík: výhodnejšie poistenie ďalších áut v rodine, viac informáci číajte tu: rodiný autobalík Allianz
  • výhodnejšie sadzby pri online alebo telefonickom poistení a pri ročnej frekvencii platenia poistenia
  • bonusový systém pre isté kategórie vozidiel, detaily tu:
 • PZP cez telefón: volajte na infolinku 0800 122 222

Asistenčné služby

Allianz poskytuje asistenčné služby Allianz Assistance, službu je možné využívať v SR, ČR a ďalších krajinách na území EU a zahŕňa tieto služby

 • zabezpečenie cestnej služby, opravu auta na mieste resp. jeho odtiahnutie a prípadnú úschovu
 • náhradné ubytovanie po nehode, poruche alebo krádeži vozidla
 • náklady na prepravu do miesta bydliska po nehode, technickej závade alebo krádeži vozidla
 • uschovanie nepojazdného vozidla
 • zabezpečenie náhradného vozidla

Kontakt na Allianz Assistance asistenčné služby

NONSTOP telefonický kontakt: +421 2 529 33 112

Užitočné odkazy:

Kontakty Allianz Slovenská poisťovňa

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
web: www.allianzsp.sk
Infolinka: 0800 122 222
Zo zahraničia: +421 2 492 40 667